Zadzwoń

Obszary praktyk

Prawo rodzinne

Przepisy rodzinne regulują majątkowe i niemajątkowe stosunki między małżonkami i krewnymi oraz stosunki wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Podstawowymi zasadami, którymi kieruje się ww. kodeks to: zasada dobra dziecka, monogamii i trwałości małżeństwa.

W jakim zakresie będzie można uzyskać pomoc w Kancelarii Adwokackiej adwokat Anny Piwoń w Częstochowie?

Adwokat Anna Piwoń udziela wsparcia merytorycznego w zakresie wszystkich spraw rodzinnych.

Omówienie sprawy i przedstawienie możliwych rozwiązań

Dyskrecja i poufność oraz zrozumienie problemu

Próba wypracowania ugody pozasądowej

Reprezentacja przed Sądem

Kancelaria Adwokacka w Częstochowie udziela pomocy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego w takich sprawach jak:

o ustanowienie rozdzielności majątkowej, podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej oraz rozliczenia między małżonkami

sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka, unieważnienie uznania

alimenty na rzecz dziecka, alimenty na rzecz małżonka po rozwodzie, alimenty rzecz na innych członków rodziny

o podwyższenie lub obniżenie alimentów, o egzekucję alimentów już zasądzonych, o zabezpieczenie alimentów w trakcie postępowania sądowego

o przyznanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, zarząd nad majątkiem dziecka, rodziny zastępcze

o ustalenie kontaktów z dzieckiem

których przedmiotem jest opieka prawna i kuratela (w sprawach osób małoletnich i dorosłych)

o przysposobienie

o ubezwłasnowolnienie

o przymusowe leczenie odwykowe i leczenie psychiatryczne

Napisz

Kontakt